Ropeskipping / Seelsprangen

Zesummen am Seel sprangen, e puer Acrobatië léieren, eng richteg Show presentéieren, eventuell en Ofschlossfest organiséieren....An alles mat enger cooler Musek am Hannergronn.

Dëst ass ee Projet, deen am Kader vun der nationaler Kampagne "Gesond iessen - méi bewegen" vum CAPEL an Zesummenaarbecht mam Service médical des Ecoles vun der Stad proposéiert gëtt.

 

Geduecht fir Foyers scolairen a Schoulklassen vum Cycle 3.2. a 4.

Wéini: 1., 2. an 3. Trimester 2016-2017.

Den Horaire gëtt individuell festgeluecht.

Wou: bei Iech an der Schoul/am Foyer oder an engem Sall nobäi.

Weider Informatiounen: Dany Blum, Tel.: 4796-4606.

 

 

 

Dëse Projet affichéiert "complet".